Servisní prohlídky

Proč provádět roční servisní prohlídku?

       Pro bezchybnou funkci je nutné plynový spotřebič (kotel) prohlédnout každých 12 měsíců a to bez ohledu na skutečnost, že nevykazuje žádnou známku poruchy. Pravidelná servisní prohlídka nemůže zcela zabránit poruše či havárii topného zařízení, minimalizuje však problémy vznikající při zanedbávání pravidelné údržby zařízení (nižší účinnost, vysoká toxicita zplodin hoření, špatné spalování, únik spalin do okolí kotle, poškození hořáku a výměníku, atd.). Provedením prohlídky můžete předejít nákladným opravám a následným komplikacím s porouchaným kotlem v průběhu topné sezóny.

Od 1.8.2013 se dle TPG 704 01 musí  při uvádění do provozu, seřizování, provozní revizi, příp. odborném posouzení provozu u spotřebičů kategorie B (odebírají vzduch pro spalování z prostoru ve kterém jsou umístněny) provést z bezpečnostních důvodů následující měření :

  1. koncentrace CO (oxidu uhelnatého) ve spalinách
  2. koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výšce 1,5 m nad podlahou
  3. tah komína
  4. teploty spalin

Změna se dotkla všech kapitol tohoto předpisu (TPG 704 01) pro oblast domovních plynovodů, k zásadním změnám  došlo u požadavků na umísťování spotřebičů v bytových prostorech. Tyto změny reagují na stále se zvyšující počet případů  otravy oxidem uhelnatým (CO) u spotřebičů v provedení B, vzhledem k jejich nevhodném umístění, kde jejich provoz ohrožuje zdraví a životy osob.

 Úkony prováděné při roční servisní prohlídce

       Vyčištění prostoru kotle, hořákové sestavy a výměníku nebo kotlového tělesa a sítka filtru, očištění a seřízení elektrod, příp. zapalovacího hořáčku, kontrola tlaku v expanzní nádrži, kontrola těsnosti spojů, kontrola elektroinstalace, kontrola zabezpečovacích a regulačních prvků, zjištění a odstranění případných závad - po dohodě s majitelem.

Prováděné úkony se liší dle typu spotřebiče. Po provedení je vydána písemná zpráva o servisní prohlídce plynového spotřebiče.

 Servisní prohlídka plynových zásobníkových ohřívačů vody - bojlerů

       U těchto se navíc kontroluje stav hořčíkové anody, která zvyšuje odolnost vnitřního povrchu bojleru vůči elektrochemickým vlivům. Podle tvrdosti vody je také vhodné bojler vyčistit od vodního kamene, který se tvoří zejména ve spodní části. Ohřev vody potom trvá déle a může být doprovovázen různým praskáním a dalšími zvuky, které se ozývají v celém systému

.

        Nepodceňujte význam roční servisní prohlídky, vrátí se Vám to v podobě nižších nákladů na topení, příp. ohřev užitkové vody, větší bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynového spotřebiče.