Detektory CO

       Při spalování zemního plynu vznikají zplodiny, jejichž nejnebezpečnější složkou je oxid uhlenatý, který je vysoce toxický. Oxid uhelnatý je plyn lehčí než vzduch,  bez barvy a bez zápachu. Při vdechnutí se rychle váže na hemoglobin, při mírné koncentraci pociťujete nevolnost, závratě, bolesti hlavy, slabost,  při silnější koncentraci neurologické příznaky, následuje ztráta vědomí a smrt.

       Při správné funkci plynového spotřebiče odchází zplodiny hoření spalinovou cestou do venkovních prostor. Avšak z několika příčin mohou zplodiny unikat do objektu nebo místnosti, kde se spotřebič nachází. Příčiny tohoto mohou být:

  • změněné nebo špatné podmínky pro přívodu vzduchu do místnosti, kde je instalovaný plynový spotřebič (výměna starých oken za plastová nebo tzv. eurookna - staré okna netěsnily, vzduch se do místnosti dostával přes spáry, nové těsní a v místnosti, pokud není přiveden vzduch jinou cestou, je nedostatek vzduchu potřebného pro spalování, probíhá nedokonalé spalování se zvýšenou produkcí CO, komín nemá správný tah a spaliny unikají do místnosti)
  • dodatečné umístění ventilátoru nebo odsavače par, který odvádí vzduch z místnosti do venkovních prostor (tyto mohou, obzvláště v malých místnostech, koupelnách, obrátit tah komína tak, že veškeré spaliny unikají do místnosti, kde je plynový spotřebič instalovaný a intoxikace CO je poté velice rychlá)
  • poruchou plynového spotřebiče (rozpadnutí přerušovače tahu nebo kouřovodu v důsledku působení kondenzátu)
  • zborcením sopouchu u komínu (u starších komínů nebo vložek z hliníku)
  • ucpání komínu mrtvým ptákem, ptačím hnízdem

       Nejen z výše uvedených příčin jsou proto důležité pravidelné servisní prohlídky plynových spotřebičů a pravidelné kontroly a čištění komínů, které mohou úniku CO do budovy a následné otravě nebo úmrtí zabránit, či předejít. Některé z příčin úniku CO však předejít nelze (poruchou spotřebiče, ucpání komínu), proto je vhodné při umístění plynového spotřebiče s odvodem spalin do komínu (průtokový ohřívač vody,plynový kotel nebo topidlo) v bytové jednotce nainstalovat detektor úniku oxidu uhelnatého.

                                                                            

       Instaluji kvalitní detektory CO od firmy Honeywell, které mají vlastní napájení a garantovanou životnost 7 let. Cena detektoru je 1399,- Kč + 200,- Kč montáž + cestovné. Při provádění servisní prohlídky plynového spotřebiče je montáž zdarma.                                      

       Investice do detektoru CO je zanedbatelná v porovnání s tím, co může unikající oxid uhelnatý způsobit. Včasným varováním můžete předejít nešťastné události.